برای کسی که عاشق خداوند است و نیکوی او را چشیده، انتخاب بین مشارکتهای روحانی و برنامه های دنیوی کار سختی نیست

آینده همچون دریای عظیمی است از ناشناخته ها، دریایی که می تواند آکنده از شادی یا وحشت، آرامش یا درد، عشق یا تنهایی باشد. اما فرزندان خدا از روزهایی که در پیش است بیمناک نیستند چرا که عیسی مسیح را در کنار خود دارند!

رویداد ها

جلسه دعا و مشارکت کلیسایی

روزهای پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر