آشنایی با ما

درباره ما

ما کلیسای غیرفرقه‌ای، پروتستان و بشارتی هستیم، که در اتحاد با مسیح، و بواسطه قوت روح القدس، متعهد به عملی کردن تعالیم عیسی مسیح در زندگی خود هستیم. ما اقتدار کتابمقدس، حمایت و خدمت به یکدیگر -خصوصاً از طریق گروهها کوچکتر خانگی- را ارج نهاده، و جد و جهد می‌کنیم تا نسل تازه‌ای از شاگردان و خادمین امین برای مسیح تربیت کنیم. تلاش و دعای ما این است که پیام‌آور فیض خداوندمان در خانه‌ها، اجتماع و دنیایمان باشیم

ماموریت ما

ما ماموریتی الهی داریم برای تاثیر گذاشتن بر دنیا. ما خوانده شده ایم تا انجیل عیسی مسیح را به فارسی زبانان (ایرانی ، افغان و تاجیک ) و مسلمانان با هر زبان و از هر ملیتی که مقیم دالاس هستند را اعلان وایشان را خدمت و یاری برسانیم . خدا از ما میخواهد که به مردم یاد دهیم که چگونه واقعیت های کتابقمدسی را در هر جنبه از زندگیشان اجرا نمایند و از ما میخواهد مسیحیان را تشویق کنیم که بر دنیای اطرافشان تاثیر گذارند.( متی 28 : 18 – 20 و اشعیاء 1 : 17 را ملاحظه نمایید). ما باور داریم که توسط عیسی مسیح خوانده شده‌ایم تا او را شناخته و او را به دیگران نیز بشناسانیم. به همه کسانی که مشتاق شناختن عیسی مسیح هستند و یا به او ایمان دارند بعنوان خداوند و نجات‌دهنده خود ، خوش‌آمد گفته و خرسند خواهیم شد که در خانوادۀ کلیسایی خود از عطایای منحصر به فرد آنان «در عیسی مسیح، با او و برای خدمت او» بهره‌مند شویم.

کمک به دیگران

اشتیاق ما این است که ببینیم جانها نجات پیدا میکنند و مردم در روح القدس تعمید گرفته در پیروزی گام برمیدارند. ما میخواهیم مردم درتمام قسمتهای زندگی شفا را تجربه نمایند – روحانی، روانی، احساسی، فیزیکی، مالی، و اجتماعی. هدف ما این است که ببینیم مردم از تمامیت زندگی خود لذت میبرند. روح القدس یاری دهنده است، و اوست که به ما اشتیاق داده تا به مردم آسیب دیده یاری رسانیم

باورهای ما

نجات ، شفا و آزادی و زندگی پیروزمند در مسیح عیسی

و این است آنچه كه ما به آن اعتقاد داریم: به الهامی بودن و قصورناپذیری کتاب‌مقدس. نیز کتاب‌مقدس را بالاترین مرجع در کلیه مسائل مربوط به ایمان و روش زندگی مسیحی می‌دانیم (دوم تیموتاووس ۳: ۱۶؛ عبرانیان ۴: ۱۲؛ دوم پطرس ۱: ۲۱؛ یوحنا ۱۰: ۳۵؛ متی ۵: ۱۷ و ۱۸). به خدای واحد حقیقی، تثلیث اقدس، یعنی پدر، پسر، و روح‌القدس، که هر یک شخصی متمایز از دیگری ولی در ذات یکی هستند؛ هر یک خدای کامل و حقیقی، اما بر روی هم نه سه خدا، بلکه تنها یک خدایند (تثنیه ۶: ۴؛ اشعیا ۴۳: ۱۰و۱۱؛ متی ۲۸: ۱۹؛ لوقا ۳: ۲۲).

محبت

اشتیاق ما این است که ببینیم جانها نجات پیدا میکنند و مردم در روح القدس تعمید گرفته در پیروزی گام برمیدارند. ما میخواهیم مردم درتمام قسمتهای زندگی شفا را تجربه نمایند – روحانی، روانی، احساسی، فیزیکی، مالی، و اجتماعی.

تعالی و کمال

دید و رویای ما  این است که به کمال دست یابیم. ما خدای متعالی را خدمت مینماییم، و او لایق است که اشخاصی ارجمند بر خدمات عالی او نظارت داشته باشند. ما خود را وقف کرده ایم به صداقت، شرافت، شفقت، و کاملیت. بالاتر از همه اینها خواسته قلبی ما این است که به طریق برتر دست یابیم.